امكان سنجي بلند مرتبه سازي شهر رشت

امكان سنجي بلند مرتبه سازي شهر رشت

  • محل اجرا : رشت
  • کارفرما : شهرداري رشت
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان : 6
فهرست