انجام كليه خدمات نظارت كارگاهي براي 290 جايگاه cng نيمه تمام و 214 جايگاه جديد ونظارت عاليه 188 جايگاه نيمه تمام و 9 جايگاه جديد و 373 جايگاه احداث شده قبلي در سراسر كشور

انجام كليه خدمات نظارت كارگاهي براي 290 جايگاه cng نيمه تمام و 214 جايگاه جديد ونظارت عاليه 188 جايگاه نيمه تمام و 9 جايگاه جديد و 373 جايگاه احداث شده قبلي در سراسر كشور

  • محل اجرا : سراسر كشور
  • کارفرما : شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان :
فهرست