انجام مطالعات بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی مناطق مسکونی و تجاری و طراحی نما و منظر شهری معابر مناطق مختلف شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه

عنوان پروژه:

انجام مطالعات بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی مناطق مسکونی و تجاری و طراحی نما و منظر شهری معابر مناطق مختلف شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه

موقعیت طرح: 10 کیلومتری شهر ساوهکارفرما: شهر صنعتی کاوه
مدت زمان انجام طرح: 5 ماهتاریخ شروع:  02/09/1399تاریخ خاتمه: 02/02/1400
خلاصه موضوع پروژه:

انجام مطالعات بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی مناطق مسکونی و تجاری و طراحی نما و منظر شهری معابر مناطق مختلف شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی مناطق مسکونی، تجاری شهر صنعتی کاوه

–         طراحی نام و منظر شهری معابر مناطق مختلف شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه

 

فهرست