ساماندهی و طراحی مراکز محلات امامزادگان شاه‌حمزه و سلطان شریف

عنوان پروژه:

ساماندهی و طراحی مراکز محلات امامزادگان شاه‌حمزه و سلطان شریف

موقعیت طرح: شهر قمکارفرما: شهرداری قم
مدت زمان انجام طرح: 3 ماهتاریخ شروع: 10/12/1396تاریخ خاتمه: 10/03/1397
خلاصه موضوع پروژه:

طراحی شهری مرکز محلات امامزادگان شاه‌حمزه و سلطان شریف با تاکید بر محوریت دو امامزاده و معابر اطراف آن

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات بالادست

–         تجربیات داخلی و خارجی

–         مطالعات وضع موجود

–         سنجش وضعیت

–         نقشه‌بردرای و طراحی شهری مرکز محلات

–         ارائه ضوابط و مقررات

فهرست