طراحي مراحل يك و دو شهرك صنعتي انرژي بر لامرد ( 1000 هكتاري )

طراحي مراحل يك و دو شهرك صنعتي انرژي بر لامرد ( 1000 هكتاري )

  • محل اجرا : استان فارس
  • کارفرما : شركت شهركهاي صنعتي استان فارس
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان : 2
فهرست