طراحي مراحل يك و دو شهرك صنعتي كوهدشت

  • محل اجرا : لرستان
  • کارفرما : : شركت شهركهاي صنعتي استان لرستان
  • تاریخ شروع : 1387
  • تاریخ پایان :
فهرست