طراحی شهری محور انقلاب شیراز

عنوان پروژه:

طراحی شهری محور انقلاب شیراز

موقعیت طرح: شیراز – استان فارسکارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس
مدت زمان انجام طرح: 5 ماهتاریخ شروع: 21/08/1387تاریخ خاتمه: 21/01/1388
خلاصه موضوع پروژه:

طراحی شهری محور انقلاب شیراز (حدفاصل فلکه ستاد تا چهارراه 15 خرداد)

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تدوین چارچوب نظری مطالعات و تعیین اهداف کلان

–         مطالعات پایه در حوزه فراگیر و حوزه مداخله (شناخت)

–         چارچوب طراحی شهری محور انقلاب (طراحی شهری سیاست‌محور)

–         تدوین راهنمای طراحی شهری محور انقلاب

فهرست