طراحی و ساماندهی فلکه گاز شیراز و بافت محدوده بلافصل آن

عنوان پروژه:

طراحی و ساماندهی فلکه گاز شیراز و بافت محدوده بلافصل آن

موقعیت طرح: شیراز – استان فارسکارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس
مدت زمان انجام طرح: 8 ماهتاریخ شروع: 30/02/1388تاریخ خاتمه: 30/10/1388
خلاصه موضوع پروژه:

طراحی و ساماندهی فلکه گاز شیراز و بافت محدوده بلافصل آن

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تدوین چارچوب نظری مطالعات و تعیین اهداف کلان

–         مطالعات پایه در حوزه فراگیر و حوزه مداخله با توجه به چشم‌انداز و اهداف تعیین شده برای پروژه

–         چارچوب طراحی و ساماندهی فلکه گاز و بافت محدوده بلافصل آن

–         تدوین راهنمای طراحی و ساماندهی فلکه گاز و بافت محدوده بلافصل

–         شناسنامه معماری و برنامه اجرایی

–         مطالعات اقتصادی و تحقق‌پذیری طرح

فهرست