طرح بافت فرسوده شهر فردوس

  • محل اجرا : فردوس
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست