طرح توسعه سيلوي سبزوار از 12000 تن به 22000 تن

طرح توسعه سيلوي سبزوار از 12000 تن به 22000 تن

  • محل اجرا :سبزوار
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست