طرح توسعه شهرك صنعتي گرمسار

  • محل اجرا :گرمسار
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست