طرح ساماندهي روستايي بخش مركزي شهرستان بجنورد

طرح ساماندهي روستايي بخش مركزي شهرستان بجنورد

  • محل اجرا :بجنورد
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست