طرح ساماندهي معبر ورودي شهر سنندج از سمت همدان

طرح ساماندهي معبر ورودي شهر سنندج از سمت همدان

  • محل اجرا : سنندج
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست