طرح مركزكشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه

  • محل اجرا : كرمانشاه
  • کارفرما : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۴
  • تاریخ پایان :
فهرست