طرح مطالعه امكانسنجي اكو موزه بندر لافت

طرح مطالعه امكانسنجي اكو موزه بندر لافت

  • محل اجرا : استان هرمزگان
  • کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان هرمزگان
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست