طرح و نظارت بر اجراي توسعه سيلوي زاهدان از 5000 تن به 13000 تن

  • محل اجرا :زاهدان
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست