مجموعه ورزشي،فرهنگي صنعت نفت كرمان

  • محل اجرا : كرمان
  • کارفرما : شركت گاز كرمان
  • تاریخ شروع : 1389
  • تاریخ پایان :
فهرست