مطالعات بازارچه مرزی چیلات و چنگوله

عنوان پروژه:

مطالعات بازارچه مرزی چیلات و چنگوله

موقعیت طرح: استان ایلامکارفرما: استانداری ایلام
مدت زمان انجام طرح:تاریخ شروع: 29/08/1397تاریخ خاتمه: 29/02/1398
خلاصه موضوع پروژه:

انجام خدمات مشاوره برای طراحی بازارچه مرزی چیلات- چنگوله

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         انجام مطالعات پایه و تدوین چشم‌انداز مقدماتی طرح

–         سنجش وضع موجود

–         تدقیق چشم‌انداز اولیه و ارائه اهداف و راهبردهای طرح

–         ارائه گزینه‌های پیشنهادی، تهیه گزینه منتخب و نقشه‌های اولیه

–         مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی طرح

–         انجام مطالعات آماده‌سازی زمین بازارچه مرزی چیلات و چنگوله

فهرست