مطالعات و طرح تفصيلي شهر جديد امير كبير

مطالعات و طرح تفصيلي شهر جديد امير كبير

  • محل اجرا : اراك
  • کارفرما : شركت عمران شهر جديد امير كبير
  • تاریخ شروع : 1391
  • تاریخ پایان :
فهرست