نظارت عاليه و كارگاهي برجهاي 18 طبقه هيئت علمي دانشگاهها ( مجتمع سرو )

نظارت عاليه و كارگاهي برجهاي 18 طبقه هيئت علمي دانشگاهها ( مجتمع سرو )

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  • تاریخ شروع : 1385
  • تاریخ پایان : 2
فهرست