1 – مقاوم سازي 10باب مدرسه در خراسان جنوبي

1 – مقاوم سازي 10باب مدرسه در خراسان جنوبي

  • محل اجرا : خراسان جنوبي
  • کارفرما : اداره كل نوسازي مدارس استان خراسان جنوبي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست