پروژه های انجام شده در استان بوشهر توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

محوطه سازی ساخت و احداث واحدهای مسکونی باقیمانده و تکمیل واحدهای نیمه تمام در شهرک مسکونی گلستان-عسلویه

ساخت و احداث واحدهای مسکونی باقیمانده و تکمیل واحدهای نیمه تمام در شهرک مسکونی گلستان-عسلویه

طرح ساماندهي سكونتگاههاي روستايي بخش مركزي شهرستان دشتستان

طرح ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي شهر بوشهر

نظارت كارگاهي بر احداث كمپ بيدخون منطقه عسلويه

مجموعه اقامتگاه كمپ ورزشكاران پارس جنوبي

ساختمانهاي ستادي شركت نفت پارس جنوبي

نظارت بر ساخت و احداث واحدهای مسکونی باقی مانده و تکمیل واحد های نیمه تمام در شهرک مسکونی شیرینو- عسلویئه

نظارت ومهندسي كارگاهي پروژه هاي ساختمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

فهرست