پروژه های انجام شده در استان خوزستان توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

عملیات ساختمان اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان-اهواز

نظارت بر اجرای طرح تفصیلی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و انجام خدمات فنی و مهندسی

مطالعه،توسعه ونظارت بر اجراء طرح تفصيلي ديري فارم

طرح ساماندهي الحاق سايت جديد به منطقه اقتصادي پتروشيمي

طرح 180 واحد مسكوني شهر بعثت بندر ماهشهر

طرح ساختمانهاي فرهنگي و رفاهي مجتمع پتروشيمي رازي

كمپ ورزشي و رفاهي شركت نفت پارس جنوبي

طرح جامع مجتمع آموزش عالي و پژوهشي جهاد دانشگاهي خوزستان

فهرست