ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی

همه پروژه های انجام شده در بخش ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

مطالعات مرحله اول شناسایی و تهیه سند بازآفرینی محلات و محدوده های ناکارآمد شهری

بهره گیری از خدمات کارشناسی،عمومی و کارگزاری در قالب دفتر توسعه محلی ای و مدیریت اجرای نوسازی محله های وحیدیه و …

انجام خدمات دفتر نوسازی بافت فرسوده محله وحیدیه شهر تهران

طرح سكونتگاههاي غير رسمي شهر تربت حيدريه

منظر شهري محلات پنج و شش همجوار با بزرگراه امام علي ( ع )

طرح ساماندهي بافت مسئله دار منطقه چيذر تهران

توسعه و ساماندهي ميدان امام حسين ( ع ) تهران

طرح راهبردي حفظ ، احياء و باززنده سازي بافتهاي فرسوده شهر سمنان

طرح نوسازي بافت فرسوده شهر شيروان

طرح ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي شهر بوشهر

فهرست