کرمانشاه

پروژه های انجام شده در استان کرمانشاه توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

خدمات مشاوره پروژه گذراندن اوقات فراغت و گردشگری ضلع شمالی رودخانه قره سو حدفاصل تقاطع ولایت تا بلوار امام خمینی (ره)

طرح آماده سازي اراضي شهرك مراد آباد كرمانشاه

مطالعه و تهيه طرح آماده سازي اراضي شهرك دانش شهر كرمانشاه

پروژه طراحي شهري حاشيه رودخانه قره سو كرمانشاه

طرح مركزكشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه

طراحی پارک علم و فناوری کرمانشاه

فهرست