پروژه های انجام شده در استان یزد توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

مجتمع فرهنگی هنری امام علی یزد(ع)

مطالعات راهبردي ، ساختاري و طراحي شهرك صنعتي غير دولتي و منطقه ويژه اقتصادي ميبد

طراحي و نظارت مجموعه ساختمانها و سايت كارگاه شركت جهاد نصر يزد

ساختمان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع فرهنگي هنري امام علي ( ع ) يزد

طرح مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي يزد

طرح ساختمان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

طرح جامع دانشكده فرش اردكان

طرح جامع پارك علم و فناوري استان يزد

فهرست