پروژه مدیریت طرح
پروژه معماری
پروژه نظارت
پروژه شهرسازی

حوزه های اصلی کسب و کار فجر توسعه

شهرسازی

شهرسازی

معماری

معماری

نظارت

مدیریت طرح

مدیریت طرح

خدمات نظام مهندسی ساختمان

خدمات نظام مهندسی ساختمان

پروژه های انجام شده توسط فجر توسعه

ما با حرفه ای ترین نیرو های این حوزه پروژه های خود را به انجام می رسانیم

مهندسین عمران85%

85%

مهندسین معماری70%

70%

مهندسین شهرسازی90%

90%

513

پروژه های موفق

300

نیروی کار فجرتوسعه

100

ارزیابی و تقدیر نامه ها

فرصتهای شغلی فجر توسعه

فجر توسعه از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

فهرست