ادامه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آماده سازی و اجرای شبکه معابر و سایر طرح های ابلاغی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

ادامه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آماده سازی و اجرای شبکه معابر و سایر طرح های ابلاغی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست