ارائه خدمات تخصصی شهرسازی و ستادی طرح‌های راهبردی و جامع منطقه آزاد اروند

عنوان پروژه:

ارائه خدمات تخصصی شهرسازی و ستادی طرح‌های راهبردی و جامع منطقه آزاد اروند

موقعیت طرح: منطقه آزاد اروند (آبادان – خرمشهر)کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند
مدت زمان انجام طرح: 24 ماهتاریخ شروع:  31/04/1398تاریخ خاتمه: 31/04/1400
خلاصه موضوع پروژه:

ارائه خدمات تخصصی شهرسازی و ستادی طرح‌های راهبردی و جامع منطقه آزاد اروند

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         ارائه خدمات نظارت بر اجرای طرح جامع منطقه آزاد اروند

–         ارائه خدمات نظارت بر اجرای طرح تفصیلی منطقه آزاد اروند

–         انجام خدمات مشاوره عامل چهارم (مشاور مادر)

فهرست