ارائه خدمات مشاوره بازسازی و نوسازی تاسیسات الکترونیکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

ارائه خدمات مشاوره بازسازی و نوسازی تاسیسات الکترونیکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست