ارتقای کیفی میدان فردوسی تهران

عنوان پروژه:

ارتقای کیفی میدان فردوسی تهران

موقعیت طرح: میدان فردوسی – تهرانکارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران
مدت زمان انجام طرح: 6 ماهتاریخ شروع: 19/10/1390تاریخ خاتمه: 19/04/1391
خلاصه موضوع پروژه:

استفاده از خدمات مهندسی انجام مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان فردوسی در محدوده شهرداری منطقه 6 و 12

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات پایه و راهبردی

–         برنامه‌ریزی طراحی اقدامات کوتاه‌مدت،‌میان‌مدت و بلندمدت و تهیه ضوابط و دستورالعمل‌ها

–         ارائه الگوها و گزینه‌های مختلف ساماندهی و انتخاب گزینه برتر

–         ارائه اسناد طراحی شهری محدوده مداخله

–         ارائه نقشه‌های اجرایی در مقیاس متناسب با اسناد نهایی

–         سازمان اجرایی طرح و الزامات پشتیبان

–         تهیه مشخصات فنی پروژه

فهرست