انجام خدمات مشاوره برای امکان سنجی اقتصادی، تهیه طرح تفصیلی، انجام مطالعات مراحل اول و دوم آماده سازی پارک لجستیک و استقرار دفتر محلی شلمچه در منطقه آزاد اروند

عنوان پروژه:

انجام خدمات مشاوره برای امکان سنجی اقتصادی، تهیه طرح تفصیلی، انجام مطالعات مراحل اول و دوم آماده سازی پارک لجستیک و استقرار دفتر محلی شلمچه در منطقه آزاد اروند

موقعیت طرح: منطقه آزاد اروند (آبادان – خرمشهر)کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند
مدت زمان انجام طرح: 24 ماهتاریخ شروع:  18/10/1396تاریخ خاتمه: 18/10/1398
خلاصه موضوع پروژه:

انجام خدمات مشاوره برای امکان سنجی اقتصادی، تهیه طرح تفصیلی، انجام مطالعات مراحل اول و دوم آماده سازی پارک لجستیک و استقرار دفتر محلی شلمچه در منطقه آزاد اروند

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         ارائه خدمات تهیه طرح تفصیلی

–         تهیه طرح امکان سنجی اقتصادی

–         ارائه خدمات آماده‌سازی مرحله اول و دوم پارک لجستیک

–         ارائه خدمات دفتر محلی شلمچه در منطقه آزاد اروند

فهرست