انجام خدمات مشاوره مادر و نظارت بر اجرای طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد اروند

عنوان پروژه:

انجام خدمات مشاوره مادر و نظارت بر اجرای طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد اروند

موقعیت طرح: منطقه آزاد اروند (آبادان – خرمشهر)کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند
مدت زمان انجام طرح: 18 ماهتاریخ شروع:  18/10/1396تاریخ خاتمه: 18/02/1398
خلاصه موضوع پروژه:

انجام خدمات مشاوره مادر و نظارت بر اجرای طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد اروند

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         ارائه خدمات نظارت بر اجرای طرح جامع منطقه آزاد اروند

–         ارائه خدمات نظارت بر اجرای طرح تفصیلی منطقه آزاد اروند

–         انجام خدمات مشاوره عامل چهارم (مشاور مادر)

فهرست