انجام خدمات مهندسي اصلاح، تكميل طرح جامع و طرح تفصيلي سايت صنعتي منطقه آزاد اروند

عنوان پروژه:

انجام خدمات مهندسي اصلاح، تكميل طرح جامع و طرح تفصيلي سايت صنعتي منطقه آزاد اروند

موقعیت طرح: سایت صنعتی منطقه آزاد اروندکارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند
مدت زمان انجام طرح: 8 ماهتاریخ شروع: 22/08/1395تاریخ خاتمه: 22/04/1396
خلاصه موضوع پروژه:

انجام خدمات مهندسي اصلاح، تكميل طرح جامع و طرح تفصيلي سايت صنعتي منطقه آزاد اروند

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         اصلاح، تکمیل طرح جامع سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

–         تهیه طرح تفصیلی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

 

فهرست