انجام مطالعات راهبردی، طراحی زیرساخت ها و متره و برآورد پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

عنوان پروژه:

انجام مطالعات راهبردی، طراحی زیرساخت ها و متره و برآورد پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

موقعیت طرح: گرمسارکارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مدت زمان انجام طرح: 8 ماهتاریخ شروع:  21/12/1392تاریخ خاتمه: 21/08/1393
خلاصه موضوع پروژه:

انجام مطالعات راهبردی، طراحی زیرساخت ها و متره و برآورد پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات راهبردی و ساختاری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

–         طراحی زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

–         متره و برآورد پروژه‌های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

فهرست