انجام مطالعه و طراحی مسیر دوچرخه‌سواری در اراضی شهر جدید امیرکبیر

عنوان پروژه:

انجام مطالعه و طراحی مسیر دوچرخه‌سواری در اراضی شهر جدید امیرکبیر

موقعیت طرح: شهر جدید امیرکبیرکارفرما: شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر
مدت زمان انجام طرح: 1 سالتاریخ شروع: 15/10/1398تاریخ خاتمه: 15/10/1399
خلاصه موضوع پروژه:

انجام مطالعه و طراحی مسیر دوچرخه‌سواری در اراضی شهر جدید امیرکبیر

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات پایه و شناخت وضع موجود

–         تحلیل شبکه و جریان حرکت در وضع موجود

–         ارائه گزینه‌های پیشنهادی و الزامات و پیش‌نیازهای احداث مسیر دوچرخه

فهرست