بازبینی و روزآمد کردن طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی نمین

عنوان پروژه:

بازبینی و روزآمد کردن طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی نمین

موقعیت طرح: نمین، اردبیلکارفرما: شرکت بازرگانی شاهد
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 01/09/1399تاریخ خاتمه: 01/09/1400
خلاصه موضوع پروژه:

بازبینی و روزآمد کردن طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی نمین

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         به روزرسانی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین

–         تهیه طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی نمین

–         ارائه خدمات نظارت و پایش منطقه ویژه اقتصادی نمین

فهرست