بازنگري طرح جامع ناحيه صنعتي ديري فارم و تهيه طرح تفصيلي بخشي از آن در منطقه آزاد اروند

عنوان پروژه:

بازنگري طرح جامع ناحيه صنعتي ديري فارم و تهيه طرح تفصيلي بخشي از آن در منطقه آزاد اروند

موقعیت طرح: آبادان- خرمشهر (منطقه آزاد اروند)کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 12/09/1391تاریخ خاتمه: 12/09/1392
خلاصه موضوع پروژه:

بازنگري طرح جامع ناحيه صنعتي ديري فارم و تهيه طرح تفصيلي بخشي از آن در منطقه آزاد اروند

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         بازنگری طرح جامع ناحیه صنعتی منطقه آزاد اروند (اراضی دیری فارم)

–         تهیه طرح تفصیلی منطقه دیری فارم و بلوار میانی آن

فهرست