بهره گیری از خدمات کارشناسی،عمومی و کارگزاری در قالب دفتر توسعه محلی ای و مدیریت اجرای نوسازی محله های وحیدیه و …

بهره گیری از خدمات کارشناسی،عمومی و کارگزاری در قالب دفتر توسعه محلی ای و مدیریت اجرای نوسازی محله های وحیدیه و …

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست