بیمارستان جدید شهدای تجریش

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

کاربری: درمانی

محل پروژه: تهران

مساحت تقریبی: 56000 متر مربع 579 تختخوابی

بیمارستان جدید شهدای تجریش
فهرست