تهيه طرح تفصيلي زون شماره چهار شهر كرج(مناطق 4 و 12)

تهيه طرح تفصيلي زون شماره چهار شهر كرج(مناطق 4 و 12)

  • محل اجرا : كرج
  • کارفرما : شهرداري كرج
  • تاریخ شروع : 1394
  • تاریخ پایان : ادامه دارد
فهرست