تهيه طرح شهرسازي شهرك صنعتي خاوران(350 هكتاري)

تهيه طرح شهرسازي شهرك صنعتي خاوران(350 هكتاري)

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شركت شهركهاي صنعتي تهران
  • تاریخ شروع : 1387
  • تاریخ پایان :
فهرست