تهیه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سهلان

عنوان پروژه:

تهیه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سهلان

موقعیت طرح: سهلان- تبریزکارفرما: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 27/04/1391تاریخ خاتمه: 27/04/1392
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سهلان

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تهیه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سهلان

–         تهیه آماده سازی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

فهرست