جوایز / تقدیر نامه

بازسازي مناطق زلزله زده شهر بم
اداره كل بنادر و كشتيراني استان گيلان
مجتمع مسكوني بوعلي تهران
طرح جامع و تفضیلی شهر رازمیان
مجتمع صنايع غذايي اصفهان
اداره کل زندانهای سیستان و بلوچستان
فهرست