خدمات مشاوره تکمیل طراحی و انجام خدمات مرحله سوم پروژه طرح توسعه ضلع شرقی حرم

خدمات مشاوره تکمیل طراحی و انجام خدمات مرحله سوم پروژه طرح توسعه ضلع شرقی حرم

  • محل اجرا : قم
  • کارفرما : وزارت راه و شهرسازي،سازمان مجري ساختمانهاي دولتي و عمومي
  • تاریخ شروع : 1391
  • تاریخ پایان : 1
فهرست