خدمات نظارت عاليه وكارگاهي بر پروژه آماده سازي واجراي شبكه معابر سايت منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

عنوان پروژه:

خدمات نظارت عاليه وكارگاهي بر پروژه آماده سازي واجراي شبكه معابر سايت منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

موقعیت طرح:  10 کیلومتری گرمسارکارفرما: شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع:  21/12/1395تاریخ خاتمه: 21/12/1396
خلاصه موضوع پروژه:

خدمات نظارت عاليه وكارگاهي بر پروژه آماده سازي واجراي شبكه معابر سايت منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه آماده سازی معابر منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

 

فهرست