خدمات نظام مهندسی ساختمان

ساخت و ساز در محدوده شهر تهران نیاز به صدور پروانه ساختمانی از جانب شهرداری تهران دارد. مهندسین مشاور فجر توسعه دارای پروانه حقوقی اشتغال به کار از نظام مهندسی استان تهران میباشد که براین اساس خدمات زیر را به متقاضیان ارائه می دهد:

1-طراحی معماری براساس دستور نقشه با فرم  اطلاعات احداث بنا شهرداری

2-طراحی نقشه های اجرایی مرحله دوم شامل معماری، سازه، تاسیسات برق و مکانیک

3-تامین برگه های نظام مهندسی در 4 گرایش طراحی

4-قبول نظارت چهار رشته و ارائه برگه های مربوطه

5-پیگیری در مراجع قانونی ( شهرداری ، آتش نشانی و …) تا اخذ جواز

فهرست