روبنائی مسکن مهر شهر جدید پردیس

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

کاربری: مسکونی

محل پروژه: پردیس تهران

شامل فازهای 1،2،3،4،5،8،9،11

مسکن مهر شهر جدید پردیس
فهرست