ساختمان اداري شهر سلامت شيراز

  • محل اجرا : شيراز
  • کارفرما : دانشگاه علوم پزشكي استان فارس
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان :
فهرست