ساماندهی ترافیکی و هندسی بلوار شهید بهشتی

عنوان پروژه:

ساماندهی ترافیکی و هندسی بلوار شهید بهشتی

موقعیت طرح: شهر کرجکارفرما: شهرداری کرج
مدت زمان انجام طرح: 5 ماهتاریخ شروع: 16/06/1400تاریخ خاتمه: 16/11/1400
خلاصه موضوع پروژه:

ساماندهی ترافیکی و هندسی بلوار شهید بهشتی

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         شناخت وضع موجود

–         تحلیل وضع موجود

–         ارائه پیشنهادات اجرایی و راهکارهای اصلاحی

فهرست